↑ Return to O nama

Statut

Na temelju članka 7. i 11. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02), članka 14. Zakona o športu
(Narodne novine broj 71/06) i članka 43. statuta ZBORA UČITELJA I TRENERA SKIJANJA ŽUPANIJE PRIMORSKO-
GORANSKE od 03.12.2008. godine, Skupština Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Primorsko-goranske
županije na sjednici (27.11.2012.) donosi izmijenjeni

STATUT ZBORA UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima
te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima,
obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu,
ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova;
imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u
slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2.
Puni naziv Udruge je: ZBOR UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE,
u daljnjem tekstu ZUTS PGŽ. Skraćeni naziv ZBORA UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE je: ZUTS PGŽ Sjedište ZUTS PGŽ je: Vodovodna 13B, Rijeka. ZUTS PGŽ djeluje na području
Primorsko-goranske županije.

Članak 3.
ZUTS PGŽ ne dopušta rasnu, spolnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju te kršenje sloboda i prava
čovjeka i građanina.

Članak 4.
Statut ZUTS-a PGŽ je u suglasnosti s odredbama Zakona o udrugama i Zakona o športu i Statutom Hrvatskog
zbora i učitelja i trenera sportova na snijegu.

Članak 5.
ZUTS PGŽ je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu, u skladu s
propisima Republike Hrvatske.

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 6.

ZUTS PGŽ utemeljen je 1998. godine.

Članak 7.
ZUTS PGŽ je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za preuzete obveze odgovara
cijelom svojom imovinom.

Članak 8.
ZUTS PGŽ predstavlja i zastupa Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Tajnik. Skupština može ovlastiti i
druge osobe za zastupanje ZUTS-a PGŽ

Članak 9.
ZUTS PGŽ ima znak: Znak je pravilan šesterokut u različitim veličinama, a može biti izrađen od različitih

materijala. Unutar šesterokuta ucrtani su skijaški simboli. Ispod simbola je skraćenica: ZUTS PGŽ.
Uz rub amblema, štampanim slovima piše puni naslov, i to uz gornji rub: ZBOR UČITELJA I TRENERA
SPORTOVA NA SNIJEGU, a uz doljnji rub: PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE HRVATSKA.

Članak 10.
ZUTS PGŽ ima pečat: Pečat Zbora je pravilan šesterokut promjera 30mm. U sredini je skraćenica ZUTS,
a ispod ŽPG. Upotreba i čuvanje pečata, povjerava se Tajniku ZUTS-a PGŽ.

Članak 11.
ZUTS PGŽ se može udružiti u sportski savez i druge sportske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština
sukladno Članku 33. ovog Statuta

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 12.
ZUTS PGŽ je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja sportova na snijegu u Primorsko-goranskoj
županiji.

Članak 13.
Djelatnosti ZUTS-a PGŽ – razvitak i promicanje sportova na snijegu – promicanje sportova na snijegu osobito
među djecom i mladeži – promicanje odgojnih zadaća sportova na snijegu u duhu razumijevanja, međusobnog
uvažavanja i suradnje te odgovornosti – suradnja s HZUTS-om i FIS-om glede pripreme hrvatske skijaške
reprezentacije i Demo Team-a – povezivanje područnih zborova te razvijanje i promicanje međusobne suradnje
– organiziranje seminara, tribina, okruglih stolova u svrhu provođenja stručnog usavršavanja članova ZUTS-a
PGŽ – zaštita profesionalne djelatnosti svojih članova – suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom, fakultetima,
školama, zavodima i institutima te gospodarskim subjektima u zemlji i inozemstvu – prihvaćanje i provođenje
Kodeksa učitelja i trenera skijanja u svrhu poticanja razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenjem
sportovima na snijegu – izdavanje publikacije iz područja djelovanja Zbora u skladu sa zakonom – upravljanje
športskim objektima kojih je ZUTS PGŽ vlasnik ili korisnik – ostale poslove na području sportova na snijegu

Članak 14.
ZUTS PGŽ može obavljati i druge djelatnosti, osim djelatnosti iz oblasti sportova na snijegu, sukladno propisima
kojima je to uređeno. ZUTS PGŽ koristit će svu dobit ostvarenu u obavljanju drugih djelatnosti isključivo za
obavljanje i unapređivanje vlastitih djelatnosti utvrđenih čl. 12. i 13. ovoga statuta.

Članak 15.
Rad ZUTS-a PGŽ je javan. Javnost rada se ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te: – pravodobnim
izvješćivanjem članstva o radu ZUTS-a PGŽ i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima
ili na drugi prikladan način – putem sredstava javnog priopćavanja – putem web stranica

III. ČLANSTVO

Članak 16.
Članovi ZUTS PGŽ su redovni članovi, podupirući i počasni članovi Članom ZUTS PGŽ ne može biti osoba
navedna u članku 13. Zakona o športu.

Članak 17.
Redovni članovi su voditelji, pripravnici učitelja, učitelji, državni demonstratori, treneri sportova na snijegu, koji
aktivno sudjeluju u radu ZUTS-a PGŽ.

Članak 18.
Podupirućim članom ZUTS-a PGŽ može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim materijalnim ili
stručnim sudjelovanjem može pomoći ostvarivanju djelatnosti ZUTS-a PGŽ. Odluku o imenovanju podupirućeg
člana donosi Izvršni odbor ZUTS-a PGŽ Podupirući član ili njegov predstavnik može biti nazočan sjednicama
Skupštine ZUTS-a PGŽ, ali bez prava glasovanja.

Članak 19.
Posebno zaslužni članovi ZUTS-a PGŽ ili druge fizičke i pravne osobe mogu biti imenovani počasnim članovima,
što je priznanje za sudjelovanje u radu ili pomoći pri dosezanju i ostvarivanju ciljeva i djelatnosti ZUTS-a PGŽ, ali
bez prava glasovanja. Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Izvršni odbor ZUTS-a PGŽ

Članak 20.
Članom ZUTS-a PGŽ se postaje upisom u Registar članova koji vodi Tajnik. ZUTS PGŽ vodi registar svojih
redovnih, podupirućih i počasnih članova.

Članak 21.
Izvršni odbor donosi odluku o visini članarine za svaku godinu za redovne članove. Počasni i podupirući članovi
ne plaćaju članarinu.

IV. PRAVA I OBVEZE

Članak 22.
Redovnim članovima ZUTS-a PGŽ mogu postati osobe koje zadovoljavaju sljedeće uvjete: – da imaju zvanje ili
status voditelja, pripravnika učitelja, učitelja ili trenera skijaških sportova te da su navršile 18 godina života;
– da imaju državljanstvo RH – da protiv istih nije pokrenut kazneni postupak za kaznena djela za koja je
predviđena kazna zatvora preko 5 god. ili da nisu osuđeni za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora
preko 5 godina

Članak 23.
Obveze redovnih članova prema ZUTS-u PGŽ jesu: – savjestan rad na poslovima i zadacima ZUTS-a PGŽ; – stalno
stručno usavršavanje; – populariziranje rada učitelja i skijaških sportova; – poštivanje i pridržavanje odrednica
Statuta i ostalih akata ZUTS-a PGŽ; – redovno plaćanje članarine ZUTS-a PGŽ – nošenje službene oznake učitelja
skijanja, trenera ili pripravnika u svim prilikama u kojima se to zahtijeva i na točno utvrđenom mjestu odjeće.

Članak 24.
Prava redovnih članova jesu: – da biraju i budu birani u izborna tijela ZUTS-a PGŽ – da koriste pogodnosti koje
im pruža članstvo u ZUTS-u PGŽ – zaštita i pomoć tijela ZUTS-a PGŽ u rješavanju svih pitanja u svezi sa stručnim i
sportskim radom – ostvarivanje nagrada, priznanja i pohvala za rad u ZUTS-u PGŽ – korištenje službenih oznaka
članova HZUTS-a

Članak 25.
Redovnim članovima prestaje članstvo u ZUTS-u PGŽ: – dragovoljnim istupom – ako ne poštuju i ne pridržavaju
se odrednica Statuta i drugih akata – ako redovno ne plaćaju članarinu – ako ne poštuju odluke i zaključke
tijela ZUTS-a PGŽ – ako svojim postupcima trajno štete ugledu ZUTS-a PGŽ – prestankom postojanja člana
– prestankom postojanja ZUTS-a PGŽ Odluku o prestanku članstva, tj. o brisanju iz registra članova donosi
Skupština ZUTS-a PGŽ sukladno Članku 33., a na prijedlog Izvršnog odbora. Odluka Skupštine ZUTS-a PGŽ je
konačna. Kada članu ZUTS-a PGŽ prestane članstvo po bilo kojoj osnovi, on je dužan ZUTS-u PGŽ nadoknaditi
sve preuzete obveze.

Članak 26.
Podupirućim članovima prestaje članstvo u ZUTS-u PGŽ: – ako dragovoljno napuste ZUTS PGŽ – ako se bitno
promijene okolnosti zbog kojih su postali podupirućim članom – prestankom postojanja člana – prestankom
postojanja ZUTS-a PGŽ. Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor ZUTS-a PGŽ. Odluka Izvršnog odbora
ZUTS-a PGŽ je konačna.

Članak 27.

ZUTS PGŽ može pohvaliti ili nagraditi pravne osobe ili pojedine svoje članove za osobitu aktivnost, pomoć i
sudjelovanje pri provedbi usvojenih programa i planova rada. ZUTS PGŽ odaje priznaje osobama iz ovog stavka
ovog članka dodjelom priznanja ili drugim nagradama. Najviše priznaje ZUTS-a PGŽ je: Počasni član ZUTS-a
PGŽ. Način dodjele priznanja i nagrada uvjeti kao i način predlaganja urediti će se Pravilnikom o nagradama i
priznanjima ZUTS-a PGŽ, koji donosi Izvršni odbor.

V. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 28.
Tijela upravljanja ZUTS-a PGŽ su V.1. Skupština, V.2. Predsjednik, V.3. Izvršni odbor, V.4. Tajnik, V.5. Nadzorni
odbor, V.6. Stegovni sud, V.7. Ostala tijela.

V.1. SKUPŠTINA

Članak 29.
Skupština je najviše tijelo upravljanja ZUTS-om PGŽ. Skupštinu sačinjavaju svi članovi ZUTS-a PGŽ. Sjednice
Skupštine mogu biti: – redovne, koje se održavaju jedanput u godini – izborne, koje se održavaju svake četiri
godine – izvanredne, koje se održavaju radi donošenja hitnih odluka koje ne mogu čekati redovne ili izborne
sjednice Skupštine.

Članak 30.
Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor
utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu
Skupštine kada to zatraži najmanje 1/10 članova Skupštine ili Nadzorni odbor ZUTS-a PGŽ. U svom zahtjevu za
sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu
Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvati će je predlagatelj
(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 31.
Skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Tajnik ZUTS-a PGŽ. U slučaju odsutnosti
Predsjednika i Tajnika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem, odrediti osobu koja će
predsjedavati Skupštini. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi ZUTS-a PGŽ.

Članak 32.
Skupština ZUTS-a PGŽ na svojim sjednicama obavlja sljedeće poslove: – donosi Statut, njegove izmjene i dopune
te ostale akte utvrđene ovim statutom – donosi financijski plan i završni račun – donosi i mijenja Program
rada – utvrđuje politiku razvitka ZUTS-a PGŽ – donosi, mijenja i usvaja Poslovnik Skupštine – bira i razrješuje
dužnosti Predsjednika ZUTS-a PGŽ, te potvrđuje članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda
na prijedlog Predsjednika – razmatra i usvaja izvješća o radu ZUTS-a PGŽ – osniva i imenuje odbore, komisije i
slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke – odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovnog suda –
odlučuje o prestanku rada ZUTS-a PGŽ – obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 33.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno više od polovice članova Zbora. Ako na skupštini
nedostaje kvorum, čeka se pola sata i nakon toga, ako je nazočno najmanje trećina članova Zbora, Skupština
može nastaviti s radom. Nazočni čine kvorum i donijete odluke i zaključci su pravovaljani. Glasovanje je javno,
dizanjem ruke, a Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajnim glasovanjem. Prijedlog se
smatra izglasanim ukoliko se prebrojavanjem glasova ustanovi da je dano više glasova ZA prijedlog nego PROTIV
prijedloga. Suzdržani glasovi se ne pribrajaju.

V.2. PREDSJEDNIK

Članak 34.

ZUTS PGŽ ima Predsjednika. Predsjednik je po funkciji ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednika bira
Skupština ZUTS-a PGŽ javnim glasovanjem. Ukoliko se Skupštini ZUTS-a PGŽ predlaže više kandidata izabran
je onaj kandidat koji dobije većinu prisutnih glasova u Skupštini. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu
glasova u prvom krugu, glasovanje se ponavlja za dva kandidata s najvećim brojem glasova iz prvog kruga
glasovanja. U drugom krugu je izabran onaj kandidat koji dobije više glasova u Skupštini. Ukoliko se Skupštini
predlaže samo jedan kandidat za njegov izbor potrebna je većina glasova prisutnih u Skupštini. Mandat
predsjednika traje 4 (četiri godine). Predsjednik obavlja sljedeće zadaće i ima sljedeće obveze: – predstavlja i
zastupa ZUTS PGŽ – pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora – brine
se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela rukovodi radom skupštine i Izvršnog odbora – skrbi
o izvršavanju odluka i zaključka Skupštine i Izvršnog odbora – obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.
Predsjednik jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu te o radu ZUTS PGŽ Skupštini. U slučaju odsutnosti ili
spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Tajnik. Predsjednik ZUTS-a PGŽ odgovara za svoj rad
Skupštini ZUTS-a PGŽ.

V.3. IZVRŠNI ODBOR

Članak 35.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor.

Članak 36.
Izvršni odbor čini 7 (sedam) članova. Izvršni odbor ima neparan broj članova koje na prijedlog Predsjednika
ZUTS-a PGŽ potvrđuje Skupština. Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri godine).

Članak 37.
Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora održavaju
se po potrebi, a najmanje jedanput u 3(tri) mjeseca. Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih
članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se prethodno
odluči drukčije.

Članak 38.
Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik ZUTS-a PGŽ saziva sjednice i rukovodi radom
Izvršnog odbora, iznimno u slučaju njegove duže spriječenosti, sazivom i radom Izvršnog odbora, rukovodi
Tajnik.

Članak 39.
Svaki član Izvršnog odbora ZUTS-a PGŽ ima pravo na jedan glas. Niti jedan član Izvršnog odbora nema pravo
glasovati s dva glasa, tj. svojim glasom i u ime nekog drugog člana Izvršnog odbora.

Članak 40.
Izvršni odbor ZUTS-a PGŽ je izvršno tijelo koje: – bira i razrješuje Tajnika na prijedlog Predsjednika – saziva
Skupštinu – provodi odluke i zaključke Skupštine – priprema sastanke Skupštine – utvrđuje prijedlog Programa
rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje – utvrđuje prijedloge programa djelatnosti
i planove rada – brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine zbora – upravlja
imovinom ZUTS-a PGŽ – podnosi izvješća o radu Skupštini Zbora – imenuje komisije i slična tijela prema potrebi
te im određuje zadatke – obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima – donosi opći akt
kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama, te o besplatnom korištenju objekata i opreme

Članak 41.
Članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani: – na vlastito traženje – prestankom članstva u ZUTS-u PGŽ –
prestankom postojanja ZUTS-a PGŽ – zbog neprovođenja odluka i zaključka Skupštine ili Izvršnog odbora ZUTS-a
PGŽ – zbog kršenja odredba Statuta ZUTS-a PGŽ i ostalih akata. Odluku o opozivu člana Izvršnog odbora donosi

Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika. Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika potvrđuje novog člana Izvršnog
odbora te o tome izvješćuje Skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. Mandat novopotvrđenog člana
Izvršnog odbora traje do kraja mandata Izvršnog odbora.

Članak 42.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini. Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom
radu. Skupština ZUTS-a PGŽ može opozvati pojedine članove ili cijeli Izvršni odbor ZUTS-a PGŽ ako se utvrdi da
zbog neodgovornosti, neažurnosti, neznanja u pripremi zadataka iz programa rada Skupštine otežavaju rad i
djelovanje Skupštine ZUTS-a PGŽ

Članak 43.
U slučaju opoziva ili drugog razloga koji uvjetuje trajnu nemogućnost obnašanja dužnosti Predsjednika ZUTS-a
PGŽ ili prijevremenog prestanka njegovog mandata, mandat prestaje i svim članovima Izvršnog odbora ZUTS-a
PGŽ. U slučaju iz stavka 1 ovog članka predsjednik odnosno Tajnik dužni su sazvati izbornu skupštinu radi izbora
i ienovanja novih tijela ZUTS-a PGŽ.

V.4. TAJNIK

Članak 44.
Tajnika ZUTS-a PGŽ bira i imenuje Izvršni odbor na mandat od 4(četiri) godine za obavljanje stručno-
administrativnih poslova u ZUTS-u PGŽ. Tajnik je odgovoran Predsjedniku ZUTS-a PGŽ i Izvršnom odboru. Tajnik
može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan: – ako nije ostvario ciljeve i zadatke
koje je bio dužan ostvariti u okviru mandatnog razdoblja – ako je svojim radom svjesno povrijedio Ustav
Republike Hrvatske, zakone, Statut ili druge opće akte – ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine
ZUTS-a PGŽ, Izvršnog odbora ili Predsjednika ZUTS-a PGŽ. – Ako svojim ponašanjem postane nepodoban za
obavljanje funkcije Tajnika Prijedlog za razrješenje Tajnika može dati Predsjednik, Izvršni odbor ili Nadzorni
odbor. Prijedlozi se podnose Izvršnom odboru čija je odluka konačna.

Članak 45.
Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela ali bez prava odlučivanja. Tajnik: – vodi
Registar članova, evidencije učiteljskih i trenerskih poslova, seminara i tečajeva – predstavlja i zastupa ZUTS
PGŽ po ovlasti Predsjednika – odgovoran je za pravodobnu pripremu materijala za sjednice Izvršnog odbora i
Skupštine – skrbi o izvršavanju zaključka Skupštine i Izvršnog odbora – nalogodavac je za izvršenje financijskog
plana – surađuje s drugim udrugama – izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama skupštine i
Izvršnog odbora – vodi zapisnik na sjednicama, radi s dokumentima i spisima – obavlja i druge poslove koje mu
povjere predsjednik i članovi izvršnog odbora

V.5. NADZORNI ODBOR

Članak 46.
Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem ZUTS-a PGŽ obavlja Nadzorni odbor, koji ima 3 (tri) člana. Članove
Nadzornog odbora bira Skupština ZUTS-a PGŽ izvan redova članova Izvršnog odbora. Na svojoj prvoj sjednici
članovi Nadzornog odbora ZUTS-a PGŽ biraju predsjednika iz svojih redova. Mandat Nadzornog odbora ZUTS-
a PGŽ traje 4 (četiri) godine. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova javnim glasovanjem ukoliko
predsjednik ne odluči da se odluka o pojedinim pitajima ne donosi tajnim glasovanjem. Sjednice Nadzornog
odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje

Članak 47.
Nadzorni odbor: – provjerava provođenje zakonitosti u radu i poslovanju ZUTS-a PGŽ – provjerava ugovorene
i druge obveze – posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje ZUTS-a PGŽ – predlaže mjere koje bi
trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu ZUTS-a PGŽ – poduzima i druge mjere u
svezi s poslovanjem i zadacima i djelokrugom rada. Tajnik na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora priprema
materijale za sjednice Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini i podnosi joj

izvješće o radu.

Članak 48.
O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavješćuje Skupštinu odnosno tijelo u čijem je radu nastala
nepravilnost: Ako se nepravilnosti pravodobno ne otklone, dužan je o tome obavijestiti HZUTS.

V.6. STEGOVNI SUD

Članak 49.
ZUTS PGŽ ima Stegovni sud koji se sastoji od 3 (tri) člana, koje imenuje i razrješava Skupština, među članovima
koji nisu članovi Izvršnog odbora. Članovi stegovnog suda biraju među sobom predsjednika Stegovnog suda.
Mandat članova Stegovnog suda ZUTS-a PGŽ traje 4 (četiri) godine. Stegovni sud donosi odluke većinom glasova
članova Stegovnog suda.

Članak 50.
Stegovni sud raspravlja i izriče stegovne mjere članovima ZUTS-a PGŽ u slučajevima kršenja odredaba, drugih
općih akata i odluka ZUTS-a PGŽ, povreda normi sportskog i društvenog ponašanja te propusta pri izvršavanju
zadataka i dužnosti iz nadležnosti ZUTS-a PGŽ.

Članak 51.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10
članova Skupštine. Stegovni sud ZUTS-a PGŽ obvezan je prihvatiti prijedloge i provesti odgovarajući postupak.

Članak 52.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: – opomena – isključenje iz ZUTS-a PGŽ

Članak 53.
Protiv odluke Stegovnog suda može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba
Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj slijedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

V.7. OSTALA TIJELA

Članak 54.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja ZUTS-a PGŽ, Izvršni odbor može osnovati stalne ili povremene
komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća,
vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA ZUTS-a PGŽ I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 55.
ZUTS PGŽ može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Materijalnu osnovicu djelatnosti ZUTS-a PGŽ čini
pokretna i nepokretna imovina nad kojom je ZUTS PGŽ stekao pravo vlasništva u skladu sa Zakonom. Imovinom
ZUTS-a PGŽ upravlja Izvršni odbor, koji donosi odluke o stjecanju imovine, kao i odluke o prodaji ili prijenosu
iste. Za otuđenje imovine veće vrijednosti pogotovo nekretnina potrebna je suglasnot skupštine.

Članak 56.
Imovinska sredstva ZUTS-a PGŽ su strogo namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadatke koje
određuje Izvršni odbor na svojim sjednicama a u ciljevima provedbe svrhe ZUTS PGŽ kako je utvrđeno
statutom.

Članak 57.
Imovinu Zbora čine: – novčana sredstva – pokretne stvari – nekretnine – prava i obveze ZUTS-a PGŽ.

Članak 58.
ZUTS PGŽ stječe prihode: – od članarine – dobrovoljnih priloga i darova – donacija iz proračuna – iz drugih
izvora u skladu sa zakonom.

Članak 59.
Raspodjela sredstva obavlja se po financijskom planu za tekuću godinu koji donosi Izvršni odbor. Usvojeni
financijski plan se može tijekom godine mijenjati. Izmjene i dopune financijskog plana u skladu s programom
donosi Izvršni odbor.

Članak 60.
Materijalno-financijsko poslovanje ZUTS-a PGŽ organizira se i vodi se u skladu s pozitivnim propisima o
materijalno i financijskom poslovanju Republike Hrvatske. Organizaciju i vođenje materijalno-financijskog
poslovanja vodi Tajnik ili ga može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, te njegovo
obavljanje može osigurati zaključivanjem ugovora o obavljanju toga posla. Izvješće o materijalno-financijskom
poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. JAVNOST RADA ZUTS-a PGŽ

Članak 61.
Rad ZUTS-a PGŽ je javan. Javnost rada se ostvaruje: – pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu
članovima tijela i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama – obavješćivanjem građana o radu i poslovanju,
putem sredstva priopćavanja i na tiskovnim konferencijama – na druge načine, sukladno propisima o javnom
priopćavanju Potrebne radnje za uspostavljanje javnosti rada pokreće i organizira Tajnik ZUTS-a PGŽ

VIII. PRESTANAK RADA ZUTS PGŽ

Članak 62.
ZUTS PGŽ prestaje djelovati sukladno odredbama zakona, te na temelju odluke Skupštine. U slučaju prestanka
rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja ZUTS-a PGŽ kvalificiranom većinom
glasova prisutnih članova na Skupštini ZUTS-a PGŽ. U slučaju prestanka djelovanja rada ZUTS-a PGŽ, imovina će
pripasti u vlasništvo Hrvatskom zboru učitelja i trenera sportova na snijegu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.
Prijedlog statuta ZUTS-a PGŽ nakon provedene rasprave Izvršni odbor upućuje Skupštini koja ga donosi. Izmjene
i dopune statuta ZUTS-a PGŽ donose se na isti način. Skupština ZUTS-a PGŽ može iznimno donijeti izmjene i
dopune Statuta i bez prethodne rasprave. Izmjene i dopune Statuta usvojene su ako se za njih glasovalo 2/3
većinom nazočnih članova koji imaju pravo glasa. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Izvršni odbor ZUTS-a
PGŽ.

Članak 64.
Svi opći akti ZUTS-a PGŽ uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 180 (sto osamdeset) dana od dana
njegovog stupanja na snagu.

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana donošenja.

U Rijeci, 27. studenog, 2012.

PREDSJEDNIK HZUTS-a:

Tomislav Šepić